GB2312ƴձ
a a e ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai yi ai ai ai an an an an an an an an an ang ang ang ao ao ao ao ao ao ao ao ao ba ba ba pa ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba pa ba ba ba ba bai bai bo bai bai bai bai bai bai ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban bang bang bang bang bang bang bang bang pang bang beng bang bang bang bao bao bao bao bao bo bao bo bao bao bao bao bao bao bao bao pu bao bao bao bei bei bei bei bei bei bei bei bei bei bei bei bei bei bei pi ben ben ben ben beng beng beng beng beng beng bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi pi bi bi bi bi bian bian bian bian bian bian pian bian bian bian bian bian bian biao biao biao biao bie bie bie bie bin bin bin bin bin bin bing bing bing bing bing bing bing bing bing bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bu bu bo bu bu bu bu bu bu bu bu bu ca cai cai cai cai cai cai cai cai cai cai cai can can cen shen can can can can can cang cang cang cang cang cao cao cao cao cao ce ce ce ce ce ceng ceng cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha ci chai cha chai chai chai chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chang chang chang chang chang chang zhang chang chang chang chang chang chang chang chao chao chao chao zhao chao chao chao chao chao che ju che che che che che chen chen chen chen chen chen chen chen chen chen cheng cheng chen cheng cheng cheng cheng cheng sheng cheng cheng cheng cheng cheng cheng cheng cheng chi chi chi chi shi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chong chong chong chong chong chou chou chou chou chou chou chou chou chou chou chou chou xiu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chuai chuan chuan chuan chuan zhuan chuan chuan chuan chuang chuang chuang zhuang chuang chuang chuang chui chui chui chui chui chun chun chun chun chun chun chun chuo chuo chao ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci cong cong cong cong cong cong cou cu cu cu cu cuan cuan cuan cui cui cui cui cui cui cui cui cun cun cun cuo cuo cuo cuo cuo cuo da da da da da da tai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan tan dan dang dang dang dang dang dao dao dao dao dao dao dao dao dao dao dao dao de de de di deng deng deng deng deng deng deng di di di di di di di di di zhai di di di di de di di di di di di dian dian dian dian dian dian dian dian dian dian dian dian dian dian dian dian diao diao diao diao diao diao diao diao diao tiao die die die die die die die ding ding ding ding ding ding ding ding ding diu dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dou dou dou dou dou dou dou dou du du du du du du du du du du du du du duo du du duan duan duan duan duan duan dui dui dui dui dun dun dun dun dui dun dun tun dun dun dun duo duo duo duo duo duo duo duo duo duo duo duo e e e e e e e e wu e e e e e en er er er er er er er er fa fa fa fa fa fa fa fa fan fan fan fan fan fan fan fan fan fan fan fan fan fan fan fan fan fang fang fang fang fang fang fang fang fang fang fang fei fei fei fei fei fei fei fei fei fei fei fei fen fen fen fen fen fen fen fen fen fen fen fen fen fen fen feng feng feng feng feng feng feng feng feng feng feng ping feng feng feng feng fo fou pi fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu ga ga gai gai gai gai gai gai gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gang gang gang gang gang gang gang gang gang gao gao gao gao gao gao gao gao gao gao gu ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ha ge ge ge ge ge gei ji gen gen geng geng geng geng geng geng geng gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gou gou gou gou gou gou gou gou gou gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gua gua gua gua gua gua guai guai guai guan guan guan guan guan guan guan guan guan guan guan guang guang guang gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gui gun gun gun guo guo guo guo guo guo ha hai hai hai hai hai hai hai han han han han han han han han han han han han han han han han han han han hang ben hang hang hao hao hao hao hao hao hao hao hao he he he he he he he huo hu he he ge he he hao he he he he he he he hei hei hen hen hen hen heng heng heng heng heng hong hong hong hong hong hong hong hong hong hou hou hou hou hou hou hou hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hua hua hua hua hua hua hua hua hua huai huai huai huai huai huan huan huan huan hai huan huan huan huan huan huan huan huan huan huan huang huang huang huang huang huang huang huang huang huang huang huang huang huang hui hui hui hui hui hui hui hui hui hui hui hui hui hui hui hui kuai hui hui hui hui hui hun hun hun hun hun hun huo huo huo huo huo huo huo huo huo huo ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji qi ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji jia jia jia ga qia jia jia jia jia jia jia gu jia jia jia jia jia jia jia jia jian jian jian jian jian jian jian jian jian jian jian jian jian jian jian jian jian jian jian jian jian jian jian jian jian kan jian jian jian jian xian jian jian jian jian jian jian jian jian jian jian jian jiang jiang jiang qiang jiang jiang jiang jiang jiang jiang jiang jiang jiang jiang xiang jiao jiao jiao jiao jiao jiao jiao jiao jiao jiao jiao jue jiao jiao jiao jiao jiao jiao jiao jiao jiao jiao jiao chao jiao jiao jiao jiao jiao jiao jie jie jie jie jie jie jie jie jie jie jie jie jie jie jie jie jie jie jie jie ji jie gai jie jie jie jie jie jie jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jing jing jing jing jing jing jing jing jing jing jing jing jing jing jing jing jing jing jing jing jing jing jing jing jing jiong jiong jiu jiu jiu jiu jiu jiu jiu jiu jiu jiu jiu jiu jiu jiu jiu jiu jiu ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju juan juan juan juan juan juan juan jue jue jue jue jue jue jue jue jue jue jun jun jun jun jun jun jun jun jun xun jun jun ka ka ka ka ge lo luo kai kai kai kai kai kan kan kan kan kan kan kang kang kang kang kang kang kang kao kao kao kao ke ke ke ke ke ke ke ke qiao ke ke ke ke ke ke ke ken ken ken ken keng keng hang kong kong kong kong kou kou kou kou ku ku ku ku ku ku ku kua kua kua kua kua kuai kuai kuai kuai kuan kuan kuang kuang kuang kuang kuang kuang kuang kuang kui kui kui kui kui kui kui kui kui kui kui kun kun kun kun kuo kuo kuo kuo la la la la la la la lai lai lai lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lang lang lang lang lang lang lang lao lao lao lao lao lao lao lao luo lao le le yue lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei leng leng leng li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li lia liang lian lian lian lian lian lian lian lian lian lian lian lian lian lian liang liang liang liang liang liang liang liang liang liang liang liao liao liao liao liao liao liao liao lao liao le liao liao liao liao lie lie lie lie lie lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling liu liu liu liu liu liu liu liu liu liu liu long long long long long ¡ long ¢ long £ long ¤ long ¥ lou ¦ lou § lou ¨ lou © lou ª lou « lu ¬ lu ­ lu ® lu ¯ lu ° lu ± lu ² lu ³ lu ´ lu µ lu ¶ lu lou · lu ¸ lu ¹ lu º lu » lu ¼ lu ½ lu ¾ lu ¿ lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv shuai lv lv luan luan luan luan luan luan lue lue lun lun lun lun lun lun guan lun luo luo luo luo luo luo luo luo luo la luo luo luo ma ma ma ma ma ma ma ma ma mai mai mai mai mai mai mo man man man man man wan man man man á man â mang ã mang ä mang å mang æ mang ç mang è mao é mao ê mao ë mao ì mao í mao î mao ï mao ð mao ñ mao ò mao ó mao ô me õ mei ö mei ÷ mei ø mei ù mei ú mei û mei mo ü mei ý mei þ mei ÿ mei mei mei mei mei mei men men men meng meng meng meng meng meng meng meng mi mi mi mi mei mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mian mian mian mian mian mian mian mian mian miao miao miao miao miao miao miao miao mie mie min min min min min min ming ming ming ming ming ming miu mo ġ mo Ģ mo ģ mo Ĥ mo ĥ mo Ħ mo ħ mo Ĩ mo ma ĩ mo Ī mo ī mo Ĭ mo ĭ mo Į mo į mo İ mo ı mou IJ mou mu ij mou Ĵ mu ĵ mu Ķ mu ķ mu ĸ mu Ĺ mu ĺ mu Ļ mu ļ mu Ľ mu ľ mu Ŀ mu mu mu mu na na na na na na nuo na nai nai nai nai nai nan nan nan nang nao nao nao nao nao ne nei nei nen neng ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni nian nian nian nian nian nian nian niang niang niao niao nie nie nie nie nie nie nie nin ning ning ning ning š ning Ţ ning ţ niu Ť niu ť niu Ŧ niu ŧ nong Ũ nong ũ nong Ū nong ū nu Ŭ nu ŭ nu Ů nv ů nuan Ű nue ű nue Ų nue ų nuo Ŵ nuo ŵ nuo Ŷ o e ŷ ou Ÿ ou Ź ou ź ou Ż ou ż ou Ž ou ž pa ſ pa pa pa pa pa pai pai pai pai pai pai pan pan pan pan pan pan pan pan pang pang pang pang pang pan pao pao pao pao bao pao pao pao pei pei pei pei pei pei pei pei pei pen pen peng peng peng peng peng peng peng peng peng peng peng peng peng peng pi pi pi pi pi pi pi pi ơ pi Ƣ pi ƣ pi Ƥ pi ƥ pi Ʀ pi Ƨ pi ƨ pi Ʃ pi ƪ pian ƫ pian Ƭ pian ƭ pian Ʈ piao Ư piao ư piao Ʊ piao Ʋ pie Ƴ pie ƴ pin Ƶ pin ƶ pin Ʒ pin Ƹ pin ƹ ping ƺ ping ƻ ping Ƽ ping ƽ ping ƾ ping ƿ ping ping ping bing po po po po po po po po pou pu pu pu pu fu pu pu pu pu bu pu pu pu pu pu pu bao pu bao qi qi qi xi qi qi qi qi qi qi qi qi qi qi qi qi qi qi qi qi qi qi qi ji qi qi qi qi qi qi qi qi qi qi qi qi qi qi qia ǡ qia Ǣ qia ǣ qian Ǥ qian ǥ qian Ǧ qian ǧ qian Ǩ qian ǩ qian Ǫ qian ǫ qian Ǭ qian ǭ qian Ǯ qian ǯ qian ǰ qian DZ qian Dz qian dz qian Ǵ qian ǵ qian Ƕ qian Ƿ qian Ǹ qian ǹ qiang Ǻ qiang ǻ qiang Ǽ qiang ǽ qiang Ǿ qiang ǿ qiang jiang qiang qiao qiao qiao qiao qiao qiao qiao qiao qiao qiao shao qiao qiao qiao qiao qiao qie qie jia qie ju qie qie qin qin qin qin qin qin qin qin qin qin qin qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qiong qiong qiu qiu qiu qiu qiu qiu qiu qiu qu qu qu qu qu qu qu qu ȡ qu Ȣ qu ȣ qu Ȥ qu ȥ qu Ȧ quan ȧ quan Ȩ quan ȩ quan Ȫ quan ȫ quan Ȭ quan ȭ quan Ȯ quan ȯ quan Ȱ quan ȱ que Ȳ que ȳ que ȴ que ȵ que ȶ que ȷ que ȸ que ȹ qun Ⱥ qun Ȼ ran ȼ ran Ƚ ran Ⱦ ran ȿ rang rang rang rang rang rao rao rao re re ren ren ren ren ren ren ren ren ren ren reng reng ri rong rong rong rong rong rong rong rong rong rong rou rou rou ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ruan ruan rui rui rui run run ruo ruo sa sa sa sai sai sai se sai san san ɡ san ɢ san ɣ sang ɤ sang ɥ sang ɦ sao ɧ sao ɨ sao ɩ sao ɪ se ɫ se ɬ se ɭ sen ɮ seng ɯ sha suo ɰ sha ɱ sha ɲ sha cha ɳ sha ɴ sha ɵ sha ɶ sha ɷ sha ɸ shai ɹ shai ɺ shan ɻ shan ɼ shan ɽ shan ɾ shan ɿ shan shan shan shan shan shan shan shan shan shan shan shang shang shang shang shang shang shang shang chang shao shao shao shao shao shao shao shao shao shao shao she she she yi she she she she she she she she she shen shen shen shen shen shen shen shen shen shen chen shen shen shen shen shen shen sheng sheng sheng sheng sheng sheng ʡ sheng xing ʢ sheng ʣ sheng ʤ sheng ʥ sheng ʦ shi ʧ shi ʨ shi ʩ shi ʪ shi ʫ shi ʬ shi ʭ shi ʮ shi ʯ shi dan ʰ shi ʱ shi ʲ shi shen ʳ shi si ʴ shi ʵ shi ʶ shi ʷ shi ʸ shi ʹ shi ʺ shi ʻ shi ʼ shi ʽ shi ʾ shi ʿ shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shi shou shou shou shou shou shou shou shou shou shou shu shu shu shu shu shu shu shu shu shu shu shu shu shu shu shu shu shu shu shu shu shu zhu shu shu shu shu shu shu shu shu shu shuo shu ˡ shu ˢ shua ˣ shua ˤ shuai ˥ shuai cui ˦ shuai ˧ shuai ˨ shuan ˩ shuan ˪ shuang ˫ shuang ˬ shuang ˭ shui ˮ shui ˯ shui ˰ shui ˱ shun ˲ shun ˳ shun ˴ shun ˵ shuo yue shui ˶ shuo ˷ shuo ˸ shuo ˹ si ˺ si ˻ si ˼ si ˽ si ˾ si ˿ si si si si si si si si si si song song song song song song song song sou sou sou sou su su su su su su su su su su su su suan suan suan sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sui sun sun sun suo suo suo suo su suo suo suo suo ta ta ta ta ta ̡ ta ̢ ta ̣ ta ̤ ta ̥ tai ̦ tai ̧ tai ̨ tai ̩ tai ̪ tai ̫ tai ̬ tai ̭ tai ̮ tan ̯ tan ̰ tan ̱ tan ̲ tan ̳ tan ̴ tan ̵ tan ̶ tan ̷ tan ̸ tan ̹ tan ̺ tan ̻ tan ̼ tan ̽ tan ̾ tan ̿ tan tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao te teng teng teng teng ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti tian tian tian tian tian tian tian tian tiao tiao tiao tiao tiao tie tie tie ting ting ting ͡ ting ͢ ting ͣ ting ͤ ting ͥ ting ͦ ting ͧ ting ͨ tong ͩ tong ͪ tong ͫ tong ͬ tong ͭ tong ͮ tong ͯ tong Ͱ tong ͱ tong Ͳ tong ͳ tong ʹ tong ͵ tou Ͷ tou ͷ tou ͸ tou ͹ tu ͺ tu ͻ tu ͼ tu ͽ tu ; tu Ϳ tu tu tu tu tu tuan tuan tui tui tui tui tui tun tui tun tun zhun tun tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo wa wa wa wa wa wa wa wai wai wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wang wang wang wang wang wang wang wang wang wang wei Ρ wei ΢ wei Σ wei Τ wei Υ wei Φ wei Χ wei Ψ wei Ω wei Ϊ wei Ϋ wei ά wei έ wei ή wei ί wei ΰ wei α wei β wei γ wei δ wei ε wei ζ wei η wei θ wei ι wei κ wei λ wei μ wei ν wei ξ wei yu ο wei wei wen wen wen wen wen wen wen wen wen wen weng weng weng wo zhua wo wo wo wo wo wo wo wo wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu xi xi xi xi xi xi xi xi xi xi xi ϡ xi Ϣ xi ϣ xi Ϥ xi ϥ xi Ϧ xi ϧ xi Ϩ xi ϩ xi Ϫ xi ϫ xi Ϭ xi ϭ xi Ϯ xi ϯ xi ϰ xi ϱ xi ϲ xi ϳ xi xian ϴ xi ϵ xi ji ϶ xi Ϸ xi ϸ xi Ϲ xia Ϻ xia ϻ xia ϼ xia Ͻ xia Ͼ xia Ͽ xia xia xia xia xia sha xia xia xian xian xian xian xian xian qian xian xian xian xian xian xian xian xian xian xian xian xian xian xian xian xian xian xian xian xian xiang xiang xiang xiang xiang xiang xiang xiang xiang xiang xiang xiang xiang xiang xiang xiang xiang xiang xiang xiang xiao xiao xiao xiao xue qiao xiao xiao xiao xiao xiao xiao xiao С xiao Т xiao У xiao jiao Ф xiao Х xiao Ц xiao Ч xiao Ш xie Щ xie Ъ xie Ы xie Ь xie Э xie Ю xie Я xie а xie б xie в xie г xie д xie е xie ж xie з xie и xie й xie к xie л xie м xie н xin о xin п xin xin xin xin xin xin xin xin xing xing xing xing xing xing xing xing xing xing hang xing xing xing xing xing xiong xiong xiong xiong xiong xiong xiong xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xu xu xu xu xu shi xu xu xu xu xu xu xu xu xu chu xu xu xu xu xu xuan xuan xuan xuan xuan xuan ѡ xuan Ѣ xuan ѣ xuan Ѥ xuan ѥ xue Ѧ xue ѧ xue Ѩ xue ѩ xue Ѫ xue ѫ xun Ѭ xun ѭ xun Ѯ xun ѯ xun Ѱ xun ѱ xun Ѳ xun ѳ xun Ѵ xun ѵ xun Ѷ xun ѷ xun Ѹ xun ѹ ya Ѻ ya ѻ ya Ѽ ya ѽ ya Ѿ ya ѿ ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya yan yan yan yan yan yan yan yan yan yan yan yan yan yan yan yan yan yan yan yan yan yan yan yan yan yan yan yan yan yan yan yan yan yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yao yao yao yao ҡ yao Ң yao ң yao Ҥ yao ҥ yao Ҧ yao ҧ yao Ҩ yao ҩ yao Ҫ yao ҫ yao Ҭ ye ҭ ye Ү ye ү ye Ұ ye ұ ye Ҳ ye ҳ ye Ҵ ye ҵ ye Ҷ ye ҷ ye Ҹ ye ҹ ye Һ ye һ yi Ҽ yi ҽ yi Ҿ yi ҿ yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yin yin yin yin yan yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin ӡ yin Ӣ ying ӣ ying Ӥ ying ӥ ying Ӧ ying ӧ ying Ө ying ө ying Ӫ ying ӫ ying Ӭ ying ӭ ying Ӯ ying ӯ ying Ӱ ying ӱ ying Ӳ ying ӳ ying Ӵ yo ӵ yong Ӷ yong ӷ yong Ӹ yong ӹ yong Ӻ yong ӻ yong Ӽ yong ӽ yong Ӿ yong ӿ yong yong yong yong yong you you you you you you you you you you you you you you you you you you you you yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu shu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu xu yu yu yu yu yu yu yu yu yu ԡ yu Ԣ yu ԣ yu Ԥ yu ԥ yu Ԧ yu ԧ yuan Ԩ yuan ԩ yuan Ԫ yuan ԫ yuan Ԭ yuan ԭ yuan Ԯ yuan ԯ yuan ԰ yuan Ա yuan Բ yuan Գ yuan Դ yuan Ե yuan Զ yuan Է yuan Ը yuan Թ yuan Ժ yuan Ի yue Լ yue Խ yue Ծ yue Կ yue yao yue yue yue yue yue yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun za za za zai zai zai zai zai zai zai zan zan cuan zan zan zang zang zang zao zao zao zao zao zao zao zao zao zao zao zao zao zao ze ze ze ze zei zen zeng zeng zeng ceng zeng zha zha cha zha zha zha ya ga ա zha բ zha գ zha դ zha shan ե zha զ zha ze za է zha ը zha թ zha ժ zhai ի zhai լ zhai խ zhai ծ zhai կ zhai հ zhan ձ zhan ղ zhan ճ zhan nian մ zhan յ zhan ն zhan շ zhan ո zhan չ zhan պ zhan ջ zhan ռ zhan ս zhan վ zhan տ zhan zhan zhang zhang zhang zhang zhang zhang zhang zhang zhang zhang zhang zhang zhang zhang zhang zhao zhao zhao zhao zhao zhao zhao zhao zhao zhao zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhen zhen zhen zhen zhen zhen zhen zhen zhen zhen zhen zhen zhen zhen zhen zhen zheng zheng zheng zheng zheng zheng zheng zheng zheng zheng zheng ֡ zhen *** ֢ zheng ֣ zheng ֤ zheng ֥ zhi ֦ zhi ֧ zhi ֨ zhi ֩ zhi ֪ zhi ֫ zhi ֬ zhi ֭ zhi ֮ zhi ֯ zhi ְ zhi ֱ zhi ֲ zhi ֳ zhi ִ zhi ֵ zhi ֶ zhi ַ zhi ָ zhi ֹ zhi ֺ zhi ֻ zhi ּ zhi ֽ zhi ־ zhi ֿ zhi zhi zhi zhi zhi zhi zhi zhi zhi zhi zhi zhi zhi zhi zhi zhi zhi zhong zhong zhong zhong zhong zhong zhong zhong zhong chong zhong zhong zhou zhou zhou zhou zhou zhou yu zhou zhou zhou zhou zhou zhou zhou zhou zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu ס zhu ע zhu ף zhu פ zhu ץ zhua צ zhua zhao ק zhuai ye ר zhuan ש zhuan ת zhuan ׫ zhuan ׬ zhuan ׭ zhuan ׮ zhuang ׯ zhuang װ zhuang ױ zhuang ײ zhuang ׳ zhuang ״ zhuang ׵ zhui chui ׶ zhui ׷ zhui ׸ zhui ׹ zhui ׺ zhui ׻ zhun ׼ zhun ׽ zhuo ׾ zhuo ׿ zhuo zhuo zhuo zhuo zhuo zhuo zhuo zhe zhao zhuo zhuo zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zai zi zi zi zong zong zong zong zong zeng zong zong zou zou zou zou zu zu zu cu zu zu zu zu zu zuan zuan zui zui zui zui zun zun zuo zuo zuo zuo zha zuo zuo zuo zuo ء chu أ wu ؤ gai إ nian ئ sa ا pi ب gen ة cheng ت ge ث nao ج e ح shu خ yu د pie ذ bi ر tuo zhe ز yao س yao ش zhi ص di ض xin ط yin ظ kui ع yu غ gao ػ tao ؼ dian ؽ ji ؾ nai ؿ nie mie ji qi mi bei se gu ze she cuo yan jue si ye yan po gui kui bian ze gua you yi wen jing ku gui kai la ji yan shan wan kuai piao jue qiao huo yi wang ding zhang le san ge mu ren yu pi ya wa wu chang cang kang zhu ning ka you yi gou ١ tong ٢ tuo ٣ ni ٤ jia ٥ ji ٦ nai ٧ you ٨ kua ٩ kan ٪ zhu ٫ yi ٬ tiao ٭ chai ٮ jiao ٯ nong ٰ mou ٱ chou ٲ yan ٳ li ٴ qiu ٵ li ٶ yu ٷ ping ٸ yong ٹ si qi ٺ feng ٻ qian ټ ruo ٽ pai پ zhuo ٿ shu luo wo bi ti guan kong ju fen yan xie ji wei zong lv lou tang bin nuo chi xi jing jian jiao jiu zhuang xuan dan tong tun she qian zu yue cuan di xi xun hong guo chan kui bao pu hong fu fu su si yan bo gun mao xie luan pou bing ying luo lei hu lie xian ڡ song ڣ zhong ڤ ming ڦ jie ڧ hong ڨ shan ک ou ڪ ju ګ ne na ڬ gu ڭ he ڮ di گ zhao ڰ qu ڱ yi ڲ kuang ڳ lei ڴ gua ڵ jie ڶ hui ڷ shen ڸ gou ڹ quan ں zheng ڻ hun ڼ xu ڽ qiao ھ gao ڿ kuang ei zou zhuo wei yu shen chan sui chen jian xue ye e yu xuan an di zi pian mo dang su shi mi zhe jian zen qiao jue yan zhan chen jin wu qian jing ban dian zuo bei xing gai zhi nie zou chui pi wei huang kui wei xi han qiong kuang mang wu fang bing pi bei ye ۡ di ۢ tai ۣ jia ۤ zhi ۥ zhu ۦ kuai ۧ qie ۨ huan xun ۩ yun ۪ li ۫ ying ۬ gao ۭ xi ۮ fu ۯ pi ۰ tan ۱ yan ۲ juan ۳ yan ۴ yin ۵ zhang ۶ po ۷ shan ۸ zou ۹ ling ۺ feng ۻ chu ۼ huan ۽ mai ۾ qu ۿ shao he ge meng xu xie sou xie jue dan chang si bian ben qiu ben e fa shu ji yong he wei xu wu ge zhen kuang pi yi li qi ban gan long dian lu che di tuo ni mu ao ya die dong kai shan yan shang nao ga yin cheng shi guo xun lie yuan zhi an yi pi nian ܡ peng ܢ tu ܣ sao ܤ dai ܥ ku ܦ die ܧ yin ܨ leng ܩ hou ܪ ge ܫ yuan ܬ man ܭ yong ܮ liang ܯ chi ܰ xin ܱ pi ܲ yi ܴ jiao ܵ nai ܶ du ܷ qian ܸ ji ܹ wan ܺ xiong ܻ qi ܼ xiang ܽ fu ܾ yuan yan ܿ yun fu fei ji li e ju qu pi bi zhi rui xian chang cong qin wu qian qi shan bian zhu kou yi mo gan pie long ba mu ju ran qing chi fu ling niao yin mao ying qiong min tiao shao qian xi yi ti rao bi ci zi ju tong hui zhu ting qiao fu ren xing quan hui xun ming ji jiao chong jiang luo xing ying ݡ qian xun ݢ gen ݣ jin ݤ mai ݥ sun ݦ hong ݧ zhou ݨ kan ݩ bi ݪ shi ݫ wo ݬ you ݭ e ݮ mei ݯ you ݰ li ݱ tu ݲ xian ݳ fu piao ݴ sui ݵ you ݶ di ݷ shen xin ݸ guan wan ݹ liang ݺ ying ݻ chun ݼ jing ݽ qi ݾ xi ݿ song jin nai qi ba shu chang tie yu zhui huan bi fu tu dan cui yan zu dan jian wan ying gu han qia feng shen xiang wei chan kai qi kui xi e bao pa ting lou pai xuan jia zhen shi ru mo en bei weng hao ji li bang jian shuo lang ying yu su meng dou xi lian cu lin ޡ qu ޢ kou ޣ xu ޤ liao ޥ hui ަ xun ާ jue ި rui ީ zui ު ji ޫ meng ެ fan ޭ qi ޮ hong ޯ xie ް hong ޱ wei ޲ yi ޳ weng ޴ sou ޵ bi ޶ hao ޷ tai ޸ ru ޹ xun ޺ xian ޻ gao ޼ li ޽ huo ޾ qu ޿ heng fan nie ni yi kuang lian da yi xi zang pao you liao ga gan men tuan chen fu pan ao niu jie jiao za yi lv jun tian ye ai na ji guai guo bai ju pou puo lie qian guan she die ye zha ya qin yu an xuan bing kui yuan shu en chuai jian shuo zhan nuo sang luo ying zhi han ߡ zhe ߢ xie ߣ lu ߤ zun ߥ cuan ߦ gan ߧ huan ߨ pi ߩ xing ߪ zhuo ߫ huo ߬ zuan ߭ nang ߮ yi ߯ te tui ߰ dai ߱ shi ߲ bu ߳ chi ߴ ji ߵ kou ߶ dao tao ߷ le ߸ zha ߹ a ߺ yao ߻ fu ߼ m fu ߽ yi ߾ dai ߿ li e bi bei guo qin yin za ka xia gua ling dong ning duo nao you si kuang ji shen hui da lie yi xiao bi zi guang yue xiu yi pai kuai duo ji mie mi zha nong gen mou ma chi lao geng wu zha suo zao xi zuo ji feng ze re nuo miao lin zhuan zhou tao hu cui sha yo dan bo ding lang li shua chuo chuai die ta da nan li kui jie yong kui jiu sou yin chi jie lou ku wo hui qin ao su du ke nie he chen suo ge a en hao dia ai ai yi suo hai tong chi pei lei cao piao qi ying beng sou di mi peng jue liao pu chuai zuo jiao o qin lu ceng deng hao jin xue jue yi sai pi ru ca cha huo nang da kou jian nan nan lun hu ling you yu qing yu huan yuan wei zhi pei tang chou ze guo wei wo man zhang fu fan ji qi qian qi qu ya xian ao cen lan ba hu ke dong jia xiu dai gou mao min yi dong jiao qiao xun zheng lao lai song yan gu xiao guo kong jue rong yao wai wei zai wei yu cuo lou zi mei sheng song ji zhang lin deng bin yi dian chi pang cu xun yang hou lai xi chang huang yao zheng jiao qu san pie quan qiu an han guang ma niu yun xia pao fei rong kuai shou sun bi juan li yu xian yin suan yi guo luo ni she cu mi hu cha wei wei mei nao zhang jing jue liao xie xun huan chuan huo sun yin fan wen pang xing tun xi ren yu chi yi xiang bo yu hun cha sou mo xiu jin san zhuan nang pi wu gui pao xiu xiang tuo an yu bi geng ao jin chan xie lin ying lao cun chan wu zhi ou chong wu kai chang chuang song zhong bian niu hu chu peng da yang zuo ni fu chao yi yi tong yan ce kai xun ke yun bei song qian kui kun yi ti quan qie xing fei chang tang wang chou hu cui yun kui e leng zhui qiao bi su qian qie yong jing qiao chong chu lin meng tian hui shuan yan wei hong min kang ta lv kun jiu lang yu chang xi wen hun yan qu que he tian que kan han pan qiang qi si cha feng yuan mu mian dun mi gu bian wen hang wei le gan shu shang long lu yang si duo ling mao luo xuan pan tuo hong min jing huan wei lie jia zhen yin hui zhu ji xu kuai tao xun jiang liu hu xun ru su lai wei zhuo juan cen bang xi mei huan zhu qi xi song du zhuo pi mian sheng gan fei cong shen guan lu shuan xie yan mian qiu jiao sou huang xu pen jian xuan wo mei yan qin ke she mang ying pu li ru ta hun bi xiu fu tang pang ming huang ying xiao lan cao hu luo ta huan lian zhu yi lu xuan gan shu si shan shao tong chan lai sui li dan tan chan lian ru pu bi hao zhuo han xie ying yue fen hao ba gui dan mi you chen ning qian qian wu liao qian huan jian jian ya wu jiong ze yi er jia jing dai hou pang bu li qiu xiao ti qun kui wei huan lu chuan huang qiu xia ao gou ta liu xian lin ju xie miao sui la hui tuan zhi kao zhi ji e chan can xi ju chan jing nu mi fu bi yu shuo fei yan wu yu bi jin zi gui niu yu si da zhou shan qie ya rao shu luan jiao pin cha li ping wa xian suo di wei e jing biao jie chang bi chan nu ao yuan ting wu gou mo pi ai pin chi li yan qiang piao chang lei zhang xi shan bi niao mo shuang ga ga fu nu zi jie jue bao zang si fu zou yi nu tai xiao hua pian li qi ke zhui can zhi wu ao liu shan biao cong chan ji xiang yu zhou ge wan kuang yun pi shu gan xie fu zhou fu chu dai ku hang jiang geng xiao ti ling qi fei shang gun duo shou liu quan wan zi ke xiang ti miao hui si bian gou zhui min jin zhen ru gao li yi jian bin piao man lei miao mou miu sao xie liao zeng jiang qian qiao huan zuan yao ji zai yong ding ji wei bin min jue ke long dian dai po min jia er gong xu ya heng yao luo xi hui hun lian qi ying qi hu kun yan cong wan chen ju mao yu yuan xia nao ai tang jin huang ying cui cong xuan zhang pu can qu lu bi zan wen wei yun tao wu shao qi cha ma li pi miao yao rui jian chu cheng cong xiao fang pa zhu nai zhi zhe long jiu ping lu xia xiao you zhi tuo zhi ling gou ju di li yue tuo cheng kao lao ya rao zhi zhen guang qi ting gua jiu hua heng hui gui jie luan juan an xu fan gu fu jue zi suo ling chu fen du qian zhao luo chui liang guo jian di ju cou zhen shen nan cha zha lian lan ji pin ju qiu duan chui chen lv cha ju xuan mei ying zhen fei ta sun xie gao cui gao shuo bin bing rong zhu xie jin qiang qi chu tang zhu hu gan yue qing tuo jue qiao qin lu zun xi ju yuan lei yan lin bo cha you ao mo cu shang tian yun lian piao dan ji bin yi ren e gu ke lu zhi yi zhen hu li yao shi zhi quan lu zhe nian wang chuo zi cou lu lin wei jian qiang jia ji ji kan deng gai jian zang ou ling bu beng zeng pi ga la gan hao tan gao ze xin yun gui he zan mao yu chang ni qi sheng ye chao yan hui bu han gui xuan kui ai ming tun xun yao xi nang bi shi kuang yi zhi zi gai jin zhen lai qiu ji dan fu chan ji xi di yu gou jin qu jian jiang pin mao gu wu gu ji ju jian pian kao qie suo sa sha bai ge bo mao mu cui jian san shu chang lu pu qu pie dao xian chuan dong ya yin ke yun fan wen pang chi jiao du die you yuan guo yue wo rong huang jing ruan tai gong zhun na yao qian xu long dong ka lu jia shen zhou zuo gua zhen qu zhi jing guang dong yan kuai sa hai pian zhen mi tun luo cuo pao wan niao jing a yan fei yu zong ding jian cou nan mian wa e shu cheng ying ge lv bin teng zhi chuai gu meng sao shan lian li yu xi yi sha xin xi she biao sa ju sou biao biao shu gou gu hu fei ji lan yu pei mao zhan jing ni liu yi yang wei dun qiang shi hu zhu xuan tai ye yang wu han men chao yan hu yu wei duan bao xuan bian tui liu man shang yun yu yi yu fan sui xian jue cuan dao xu xi li hu jiong hu fei shi si xian zhi qu hu fu zuo mi di ci zhen tiao qi chan xi zhuo xi rang te tan dui jia hui nv nen yang zi que qian min te qi dui mao men gang yu ta da xue miao ji gan dang hua che dun ya zhuo bian feng fa ai li long zha tong di la tuo fei xing mang xia qiao zhai dong nao ge wo qi dui bei ding chen zhou jie di xuan bian zhe gun sang qing qu dun deng jiang ca meng bo kan zhi fu fu xu mian kou dun miao dan sheng yuan yi sui zi chi mou lai jian di suo ya ni sui bi rui sou kui mao ke ming piao cheng kan lin gu ding bi quan tian fan zhen yu she wan tuan fu gang gu li yan pi lan li ji zeng he guan juan ga yi po zhao liao tu chuan shan men chai nv bu tai ju ban qian fang kang dou huo ba yu zheng gu ke po bu bo yue mu tan dian shuo shi xuan ta bi ni pi duo kao lao er you cheng jia nao ye cheng dang diao yin kai zhu ting diu hua quan ha sha yao zheng se chong tang an ru lao lai te keng zeng li gao e cuo lue liu kai jian liang qin ju a qiang nuo ben de ke kun gu huo pei juan tan zi qie kai si e cha sou huan ai lou qiang fei mei mo ge juan na liu yi jia bin biao tang man luo yong zu xuan di xin jue pu lu dui lan pu cuan qiang deng huo zhuo yi cha biao zhong shen cuo zhi bi zi mo shu lv ji fu lang ke ren zhen ji se nian fu rang gui jiao hao xi po die hu yong jiu yuan bao zhen gu dong lu qu chi si er zhi gua xiu luan bo li gu hu yu xian ti wu miao an bei chun hu e ci mei wu yao jian ying zhe liu liao jiao jiu yu hu lu guan ding jie li shan li you gan ke dan zha pao zhu xuan jia ya yi zhi lao wu cuo xian sha zhu fei gu wei yu yu dan la yi hou chai cuo lou jia sao chi mo ban ji huang biao luo ying zhai long yin chou ban lai yi dian pi dian qu yi song xi qiong zhun bian yao tiao dou ke yu yin xun ju yu cha na ren jin mei pan dang qia ge ken lian cheng lian jian biao chu xi ti bi ju duo da bei bao lv bian lan chi zhe qiang ru pan pi xu jun cun jin guan qin lei zi chao si huo lao tang ou lou jiang nou mo die ding dan ling ning guo kui ao tan qin han qi hang jie xie ge he ying ke han e zhuan nie man sang hao ru pin qian qiu ji chai hui ge meng fu pi rui xian hao jie gong dou yin chi han gu he li you ran zha qiu ling cheng you qiong jia nao zhi si qu ting kuo qi jiao yang mou shen zhe xiao shao wu li chu fu qiang qing qi xi yu fei guo guo yi pi tiao quan wan lang meng chun rong nan fu kui ke fu sou yu you lou qiu you bian mao qin ao man mang ma yuan xi chi tang pang shi zhe huang cao piao tang xi xiang zhong zhang shuai mao peng hui pan shan huo meng chan lian mie li du qu fou ying qing xia shi zhu yu ji du ji jian zhao zi hu qiong po da sheng zuo ze gou li si tiao jia bian chi kou bi xian yan quan zheng yun jun shi gang pa shao xiao jing ze qie zhu ruo qian tuo bi dan kong yuan xiao zhen kui huang hou gou fei li bi chi su mie dou lu duan gui dian zan deng bo lai zhou yu yu chong xi nie nv chuan shan yi bi zhong ban fang ge lu zhu ze xi shao wei meng shou cao chong meng qin niao jia qiu sha bi di qiang suo jie tang xi xian mi ba li tiao xi zi can lin zong shen san hou zan ci xu rou qiu jiang gen ji yi ling xi zhu fei jian pian he yi zhi qi qing you yao zhou dao fu qu jiu qie ju lie zi zan nan zhe jiang chi ding gan zhou yi gu cu zuo tuo xian ming zhi yan shai cheng tu lei kun pei hu ti xu hai tang lao bu jiao xi ju li xun shi cuo dun qiong xue cu bie bao ta yan fu qiang zhi fu shan li luo tuo jia bo tai kui qiao bi xian xian ji jiao liang ji chuo huai chi zhi dian bo zhi jian xie chuai zhong ju duo cuo pian rou nie pan xi chu jue pu fan cu zhu lin chan lie zuan xie zhi diao mo xiu mo pi hu jue shang gu zui zi gong su zhi zi qing jiang liang yu li wen ting ji pei fei sha yin ai xian mai chen ju bao tiao zi yin ken yu chuo wo min yuan tuo zhui sun juan ju luo qu chou qiong luan wu zan mou ao liu bei xin you fang ba ping nian lu su fu hou tai gui jie wei er ji jiao xiang xun geng li lian jian shi tiao gun sha huan ji qing ling zou fei kun chang gu ni nian diao shi zi fen die e qiu fu huang bian sao ao qi ta guan yao le biao xue man min yong gui shan zun li da yang da qiao man jian ju rou gou bei jie tou ku hu gu di hou ge ke bi lou qia kuan bin du mei ba yan liang xiao wang chi xiang yan tie tao yong kun mao ran tiao ji zi xiu quan jiu bin huan lie me ma yao mo hui mi ji jun qun zhu mi qi ao she lin dai chu you xia yi qu du li qing can an fen you wu yan xi qiu han zha